Find a partner for Language Exchange...

He/she speaks...
He/she's learning...
Living in...
Gender

Yuru Ken

Living in Tokyo Japan

Speaks: English
Learning: Chinese (Cantonese), Chinese (Mandarin), Japanese

maki nitori

Living in tokyo Japan

Speaks: English
Learning: Japanese

tanaka keiko

Living in Tokyo Japan

Speaks: Chinese (Mandarin), Japanese
Learning: English, Korean

Ryosuke Yamazaki

Living in Tokyo Japan

Speaks: English
Learning: Japanese

Annika Degenhardt

Living in Tokyo Japan

Speaks: English, French, German
Learning: Japanese

Ryosuke Yamazaki

Living in Tokyo Japan

Speaks: English
Learning: Japanese

Luke Daisuke

Living in Tokyo Japan

Speaks: English
Learning: Japanese

Sun Mount

Living in Tokyo Japan

Speaks: Japanese
Learning: English

Nana Dreli

Living in Tokyo Japan

Speaks: English, Georgian, Russian
Learning: Berber, Ecuador quechua, Estonian, Farsi

Hops Toku

Living in Tokyo Japan

Speaks: Japanese
Learning: English, German

Ninja

Living in Tokyo Japan

Speaks: English, Japanese
Learning: Finnish, Russian

Ahmad Jalilvand

Living in Tokyo Japan

Speaks: English, Farsi, Japanese
Learning: English, Japanese

Ono Saburo

Living in Tokyo Japan

Speaks: Chinese (Mandarin), Japanese, Korean
Learning: Dutch, English, Portuguese, Romanian, Russian

Maas Waat

Living in Tokyo Japan

Speaks: English, Japanese
Learning: Arabic, Dutch, Icelandic, Kroatian, Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Spanish

Shinobu Kitayama

Living in Musashino City, Tokyo Japan

Speaks: Japanese
Learning: Czech, English, Farsi, French, Georgian, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian